Algemene Voorwaarden


 BEDRIJFSINFORMATIE

Deze website behoort toe aan Freedompreneur OU. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sepapaja tn 6, 15551 Tallinn, Estonia, met ondernemingsnummer EE101950619. De zaakvoerder is Lien De Pau en zij is te bereiken via lien@zekervanhaarzaak.com.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de uitvoering van de bestelling bij Freedompreneur OU. Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd aan Freedompreneur OU.


KLANTINFORMATIE

De diensten en producten van Freedompreneur OU zijn beschikbaar voor rechtspersonen die de hoedanigheid hebben om een wettelijk bindend contract aan te gaan. Door bestellingen te plaatsen bij Freedompreneur OU bevestig je dat alle informatie die je ons geeft correct en naar waarheid is.


PRIJZEN

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw. Prijzen zijn enkel geldig voor betreffende overeenkomst. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud) op de website.


AUTEURSRECHTEN

Het cursusmateriaal en alle andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden.


ANNULATIE

Bij annulatie tot 2 maanden voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annulatiekost van 30% van het inschrijvingsgeld/projectbudget.

Bij annulatie tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annulatiekost van 75% van het inschrijvingsgeld/projectbudget.

Bij annulatie minder dan 1 maand voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annulatiekost van 100% van het inschrijvingsgeld/projectbudget.

Een annulatie is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurd én na ontvangstmelding van ons.


BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen zijn binnen de 30 dagen na factuurdatum te betalen.

Bij laattijdige betaling worden alle nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en wordt het totaalbedrag van rechtswege vermeerderd met en schadevergoeding van 10% met een minimum van €100. Vanaf de vervaldatum worden er tevens verwijlintresten gerekend aan 1,5% per maand. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst onmiddellijk en éénzijdig te beëindigen.


HEIRKRACHT

Freedompreneur OU gaat een inspanningsverbintenis aan om alle bestellingen te laten doorgaan. Wij zijn niet aansprakelijk indien bestellingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Ests recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Freedompreneur OU is niet verantwoordelijk voor het verlies van data of schade aan computers in het bedrijf.